úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Očekávané finále Ice Chicken - Uax je na světě!

25.03.2007 - Kubičík Martin

NOVÝ JIÈÍN - Zatímco venku se opět hlasitě přihlásilo o pozornost globální oteplování, v Poháru zimního stadiónu pokračuje seriál zvaný globální kontumování. Fenomén letošního ročníku se promítl i do semifinálového dvojboje Ice Chicken - VFU.

NOVÝ JIÈÍN - Zatímco venku se opìt hlasitì pøihlásilo o pozornost globální oteplování, v Poháru zimního stadiónu pokraèuje seriál zvaný globální kontumování. Fenomén letošního roèníku se promítl i do semifinálového dvojboje Ice Chicken - VFU. Vicemistøi, podobnì jako jejich ètvrtfinálová obì Louèka, nechali první duel zkontumovat kvùli zaneprázdnìnosti vìtšiny kádru a do odvety nastupovali s dvoubodovým deficitem. To Kuøata mìla úplnì jiné starosti - díky kontumaèním orgiím od 8. února neabsolvovala jediný soutìžní zápas! Herní handicap se však u Adamce a spol. neprojevil. Naopak - Ice Chicken bìhem první tøetiny uhasila hokejový absák a z nátlakové hry vytìžila dvoubrankové vedení. Na góly Tureckého a Udvároše odpovìdìl po Jahodovì minele Kubový, ale Adamec ještì v téže minutì zvýšil na 1:3. Napínavý hokej plný šancí a vylouèení pokraèoval i po pøestávce. S Klotzmannovým chytrým projektilem zkraje druhé èásti si Jahoda ještì vìdìl rady, ale v 18. minutì ho zradil vlastní bek, který pøihrávku téhož útoèníka nešastnì usmìrnil do domácí branky. Kuøata se snažila na snížení zareagovat rychlým protiúderem. Koneckoncù šancí na to mìla dost. To by však Hružík musel ve dvojnásobné pøesilovce trefit prázdnou klec a Kneblík zblízka prostøelit odolávajícího Ondøeje. Gólman VFU byl vùbec jedním ze stìžejních pilíøù poèetné domácí sestavy. Díky jeho pøièinìní ve 28. minutì splakal už ponìkolikáté nad výdìlkem Radim Adamec, s jehož samostatným únikem zakonèeným bekhendovou klièkou si s pøehledem poradil. Další dùvod k radosti mìl domácí brankáø ve 34. minutì. Jeho protìjšek na druhé stranì dostateènì neztlumil ránu od kruhu a Josef Poruba do poodkryté klece vyrovnal na 3:3! I za této výsledkové konstelace však postupovala Ice Chicken, nebo VFU chybìla ještì branka k tomu, aby si vynutilo prodloužení. Veškeré úvahy na téma nastaveného èasu ovšem vzápìtí pominuly. Dvì minuty po srovnání pøejel útoènou modrou hostující Libor Hružík a zdálky zacílil pøesnì mezi Ondøejovy betony. Vedení Ice Chicken mohl následnì zdvojnásobit unikající Kneblík, gól mu však nebyl souzen ani v tomto pøípadì. Peèe na postup tak pøidal až ve 41. minutì Adamec, jenž po Soldánovì rychlém pasu trefil pøesnì pravý horní roh Ondøejovy svatynì. VFU se v závìru na nic nezmohlo. Vedle èetných vylouèení mu zámìry komplikovala také nepøítomnost zranìného Kubového, který si v zápase pohmoždil rameno. Ice Chicken zvítìzila 5:3 a postoupila do ostøe sledovaného finále, v nìmž se utká s Uaxem.

VFU - Ice Chicken 3:5 (1:3 1:0 1:2)
(13. M. Kubový; 18. Klotzmann; 34. J. Poruba - 13. a 41. Adamec; 8. Turecki; 9. Udvároš)

vytvořeno ZK