úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Představení nového webu, co skrývá

07.11.2010 - Kubičík Martin

Internetový server www.sweb.cz/poharzs jsou oficiální webové stránky amatérské hokejové soutěže Pohár zimního stadionu, v jejímž rámci se už x let střetávají bývalí profesionálové i ryzí hokejoví nadšenci. Právě hráčům působícím v Extralize a Lize amatérského hokeje je určen tento web, který vedle podrobného harmonogramu přináší vyčerpávající...

Internetový server www.sweb.cz/poharzs jsou oficiální webové stránky amatérské hokejové soutìže Pohár zimního stadionu, v jejímž rámci se už x let støetávají bývalí profesionálové i ryzí hokejoví nadšenci. Právì hráèùm pùsobícím v Extralize a Lize amatérského hokeje je urèen tento web, který vedle podrobného harmonogramu pøináší vyèerpávající statistiky o zástupcích jednotlivých oddílù i rozhodèích, øídících jednotlivé duely.

V levé èásti portálu si každý návštìvník mùže dle libosti zvolit tu soutìž, která ho zajímá (ELAH èi LAH), a skrze jednoduché odkazy zaèít listovat pomyslnou hokejovou encyklopedií. Pod sekcí „TABULKA“ nalezne internetový uživatel pravidelnì aktualizované poøadí mužstev, odkud se mùže proklikat až k profilùm jednotlivých oddílù – ty nabízejí vedle týmové fotografie a soupisky rovnìž výsledky odehraných duelù a bilanci mužstva v uplynulých letech (tytéž informace lze zobrazit také prostým kliknutím na odkaz „TÝMY“). Zajímá-li vás bodovì vyjádøená výkonnost konkrétního hráèe, staèí prostì klinout na jeho jméno a zobrazí se vám podrobný profil, jemuž dominují osobní statistiky.

Skuteèná informaèní nálož ale èeká v sekci „VÝSLEDKY“, kde si návštìvník mùže prohlédnout los celé soutìže, prùbìžnì doplòovaný výsledky odehraných zápasù. Uživatelùm, které však zajímá víc než jen koneèné skóre, doporuèujeme kliknout na modøe zvýraznìný výsledek – otevøe se jim tak elektronická verze zápisu o utkání. Zájemci o prùbìh duelu se tak mohou seznámit nejen se jmény støelcù branek a genezí výsledku, ale také se sestavou, v níž týmy do utkání vyrukovaly, nebo pomìr vylouèených hráèù.

Koho zajímá srovnání hráèù napøíè soutìží, nech klikne na odkaz „STATISTIKY“, kde si lze prohlédnout kompletní poøadí kanadského bodování. Sekce samozøejmì neopomíjí ani výkony gólmanù.

Z hlediska úèastníkù soutìže se nejdùležitìjší odkazy nacházejí v záhlaví webu. Kliknutím na „ROZPIS“ se snadno dostanou k aktuálnímu programu obou lig. Vedle termínù zápasù v nejbližších ètrnácti dnech se hráèi mohou také doèíst, kteøí sudí budou jejich duel rozhodovat. Podrobnìjší informace o mužích s p횝alkou naleznete pod odkazem „ROZHODÈÍ“; regule, jimiž se zápasy i celá soutìž øídí, si lze proèíst v sekci „PRAVIDLA“. Pøípadné spojení na vedení ELAH a LAH nebo novojièínský zimní stadión se zobrazí po kliknutí na „KONTAKT“.

vytvořeno ZK