úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Sezóna začala ...

03.10.2011 - Urban Milan

NOVÝ JIÈÍN - Úspěšně se rozběhla …sezona amatérské hokejové ligy v Novém Jičíně. Jsme rádi, že se zapojily, kromě jednoho, všechny týmy jako v loňském roce. Tým Hustopečí nahradil tým Jeseníku n/O, přejeme mu hodně zdaru.

NOVÝ JIÈÍN - Úspìšnì se rozbìhla … sezona amatérské hokejové ligy v Novém Jièínì. Jsme rádi, že se zapojily, kromì jednoho, všechny týmy jako v loòském roce. Tým Hustopeèí nahradil tým Jeseníku n/O, pøejeme mu hodnì zdaru.

Soutìže LAH i ELAH budou probíhat podle stejného klíèe jako v minulé sezonì, všechny týmy byly spokojeny. Budeme se snažit pøi nasazování utkání vycházet vstøíc potøebám jednotlivých týmù, respektovat jejich požadavky. Od mìsíce øíjna budeme nasazovat utkání, pokud možno, 14 dní dopøedu, ale ten druhý týden bude ještì neoficiální, protože se velmi složitì nasazují utkání mládežnických družstev HKNJ.

Pokud nebude termín vyhovovat, je tøeba se ozvat, není v našem zájmu kontumovat utkání, ale dohodnout nový termín.

Webové stránky soutìže budou pracovat jako loni, chceme vylepšit, rozšíøit statistické údaje.

Vyvrcholením obou soutìží bude opìt FINÁLOVÝ DEN s následným vyhlášením vítìzù a pøedáním individuálních cen.

Pøejeme všem týmùm hodnì sportovních zážitkù, výher a zároveò prosíme o dodržování elementárních pravidel ke zdárnému prùbìhu soutìží!!!!

vytvořeno ZK