úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Grandióznímu finále dominoval Černotín, Tondach však byl o gól lepší

01.04.2007 - Kubičík Martin

NOVÝ JIÈÍN - Ledaři, trenéři, hráči, funkcionáři, příbuzní, přátelé, manželky, děti, partnerky, možná i milenky nebo tetičky z Prahy - zkrátka nikdo si nechtěl nechat ujít očekávané finále mezi Èernotínem a Tondachem. Na tribunách, okolo plexiskel a u střídaček se tísnili fanoušci i nezaujatí pozorovatelé a na zimním stadiónu v Novém Jičíně vytvořili krásnou diváckou kulisu...

NOVÝ JIÈÍN - Ledaøi, trenéøi, hráèi, funkcionáøi, pøíbuzní, pøátelé, manželky, dìti, partnerky, možná i milenky nebo tetièky z Prahy - zkrátka nikdo si nechtìl nechat ujít oèekávané finále mezi Èernotínem a Tondachem. Na tribunách, okolo plexiskel a u støídaèek se tísnili fanoušci i nezaujatí pozorovatelé a na zimním stadiónu v Novém Jièínì vytvoøili krásnou diváckou kulisu a ještì bájeènìjší atmosféru. Nervy drásající duel, v nìmž jeden soupeø nedal druhému nic zadarmo, se musel ètyøem desítkám divákù líbit. Tempo utkání oèekávanì diktoval útoènì ladìný Èernotín, zatímco Tondach - vìdom si ofenzivní síly domácích sokolù - se zamìøil na precizní hru dozadu. V tìžkých chvílích mu navíc pomohl výteèný Kula. Jako napøíklad v 9. minutì, kdy hostující gólman perfektnì zlikvidoval pokus Tomáše Rýpara z mezikruží, nebo krátce po zaèátku druhé èásti, kdy spolehlivì lapil Bartoòovu dìlovku od modré èáry. Pilná hostující defenzíva, do jejíž èinnosti se poctivì zapojovali i všichni útoèníci, zvládala velmi dobøe i hru v oslabení. Hráèi vzornì zajišovali nebezpeènì sjíždìjící obránce, lehali do støel a pravidelnì èistili prostor pøed brankou tak, aby mìl Kula dobrý výhled. Z oslabení mohl Tondach paradoxnì vytìžit i první gól - Ostøížkovu pøihrávku z rohu kluzištì usmìrnil Tichánek tìsnì vedle Vlasákovy branky. Byl to však Èernotín, kdo se ve finále ujal vedení jako první. Patrik Šimeèka ve 27. minutì zkusmo vystøelil pøes ustupujícího Schneidera a kotouè se po kontaktu s tyèí odrazil za brankovou èáru. Poèetnìjší domácí pøíznivci v tu ránu doslova explodovali nadšením. Ve vítìzné extázi si ovšem nehovìli pøíliš dlouho. O pár vteøin pozdìji totiž okradl èernotínské beky za brankou o puk Tichánek a po jeho pøíhøe roztleskal pro zmìnu fanoušky Tondachu vyrovnávacím gólem Juraj Šerý. Poté se hry obou mužstev vrátily zpìt do zabìhnutých kolejí - konkrétnì èernotínská do útoku a ta hostující zase do obrany. Na další zmìnu skóre si napjaté obecenstvo ovšem muselo ještì nìjakou chvilku poèkat. Potìšila ji až dokonalá spolupráce tandemu Šimeèka-Indrák. Tondachská obrana ve 37. minutì nepokryla prostor u Kulovy levé tyèe a Lukáš Indrák nerušenì uklidil mazanou pøihrávku svého kolegy do odkryté klece. Krátce nato poslali rozhodèí na trestnou lavici Tomáše Rýpara za vyhození kotouèe mimo led. Tondach vycítil šanci a vtrhnul do èernotínské tøetiny. Pokusy Tichánka i Lederera sice zblokovali obìtaví obránci, ale pak se do kotouèe opøel z druhé vlny najíždìjící Schneider a Vlasák nemìl nárok. Opìtovnì vyrovnaný stav se na druhé stranì pokusil zlomit agilní Šimeèka, ale po výpadu zpoza branky nedokázal v tísni zakonèit a nìkteøí pøítomní se už pomalu zaèínali zaobírat pìtiminutovým prodloužením. Jejich pøemítání však ukonèila šokující akce ètyøi minuty pøed vypršením základní hrací doby. Ledererem vedený kontr zakonèil Tichánek pouze do èernotínského gólmana, neprosadil se ani Ostøížek, po jehož ránì se Vlasák dostal mimo brankovištì, a tak vzal gólovou zodpovìdnost na svá bedra Juraj Šerý a støelou do poloprázdné svatynì strhnul vedení na stranu Tondachu! Èernotín se náhle ocitnul v situaci, kterou už dlouho nezažil - nutnì potøeboval vyrovnat a navíc jej tlaèil èas. Èelem k problému se postavila opìt dvojice Šimeèka-Indrák, jenže druhý jmenovaný ve 42. minutì z dobré pozice netrefil hostující branku. Domácí tým se vydal spasit v závìreèné power-play Pavel Halfar, jenž do hry naskoèil místo Vlasáka. První a zároveò poslední, co však vysoký bek pøedvedl pøi proniknutí do tondachského pásma, byla nedovolená hra loktem, jímž uzemnil Ostøížka a po zásluze putoval na trestnou lavici. Hektický závìr, pøi nìmž si slabší povahy povolovaly límeèky u krku, vygradoval dvì vteøiny pøed koncem. Celý stadión zatajil dech - zpìtný pas zpracoval pøed brankou jeden z èernotínských útoèníkù, ze tøí metrù vypálil a - Kula jeho ránu vytìsnil! Siréna naposledy v sezónì zahalekala a sokolové bezmocnì padli na led. Zatímco v hostujícím brankovišti se utvoøilo oslavné klubko, do nìhož se zapojili i ve finále nestartující Hradil se Schneiderem seniorem, èernotínskou støídaèku pohltily frustrace a zklamání. Nìkteøí hráèi mìli dokonce slzy v oèích. Tondach ve vpravdì napínavém duelu senzaènì vybojoval zlato a po roce opìt stanul na nejvyšším stupínku. Èernotín si na nìco podobného musí minimálnì další rok poèkat.

vytvořeno ZK