úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

No Name bude v odvetě usilovat o prodloužení

18.03.2007 - Kubičík Martin

NOVÝ JIÈÍN - Pomineme-li obhájce bronzu Ice Chicken, najdeme v Jičínské lize pouze jeden celek, na němž si uaxské Piraně v probíhající sezóně pokaždé vylámaly zuby - No Name. Adepta na zlato udolalo dvakrát v samostatných nájezdech, jediné body s ním ztratilo vinou kontumace.

NOVÝ JIÈÍN - Pomineme-li obhájce bronzu Ice Chicken, najdeme v Jièínské lize pouze jeden celek, na nìmž si uaxské Piranì v probíhající sezónì pokaždé vylámaly zuby - No Name. Adepta na zlato udolalo dvakrát v samostatných nájezdech, jediné body s ním ztratilo vinou kontumace. Tøetí konfrontace se tak uskuteènila až v rámci prvního semifinále. Do nìho vstoupili aktivnìji právì hosté z Kopøivnice. Organizovanìjší No Name se v útoku spoléhalo na forèekující hrot, který vhodnì doplòovali hráèi z druhé vlny. Mazaná taktika vynesla hostùm gólové ovoce v 7. minutì - nedùraz uaxské defenzívy se snažil zakrýt stateènì odolávající brankáø Polách, který si v krátkém intervalu poradil se dvìma hostujícími pokusy, ale na Malotovu dorážku zblízka už nestaèil. Až inkasovaná branka ponoukla Uax k vìtší obezøetnosti pøed vlastní brankou a probudila v domácích útoènících støelecké instinkty. Jen pár vteøin po Malotovì gólu zkoušel štìstí na druhé stranì táhlým projektilem Marek Lichovník, jeho snaha ztroskotala na horní tyèce. Kýžené vyrovnání domácím pøinesla až akce, již zosnoval Radek Moc. Vytáhlý forward si najel za hostující svatyni a v pravý èas adresoval opomenutému Lichovníkovi bezchybnou pøihrávku, kterou uaxský modeman pohotovì uklidil za záda bezbranného Gajduška. Vedle zajímavých šancí pøed obìma brankami - Lichovník po objezdu branky na hostujícího gólmana nevyzrál, Kudlièka po køižném pasu rozeznìl vnìjší tyè - však bylo k vidìní i èetné množství faulù, jejichž zákeønost se s pøibývajícími minutami stupòovala. Hokejisté pøíliš èasto nechávali v osobních soubojích promlouvat ruce i hole a duo sudích Caban-Marek rozdávalo jeden trest za druhým. Ten nejvyšší, do konce utkání, si ve 23. minutì odnesl hostující Pavel Jureèka za pøíliš vysokou hùl, èímž poslal svùj tým do dvouminutového oslabení. Ještì než se ale vrátil do hry pátý hráè Uaxu, zužitkoval Mocovu pøíhru ke støele z ostrého úhlu Marek Lichovník a kotouè se ke zdìšení hostujícího mužstva dostal skrz Gajduškovu výstroj až za brankovou èáru! Neštìstí z pohledu No Name na sebe nakonec vzalo dvojí podobu. Chvilku po Lichovníkovi propašoval puk do Gajduškovy klece Marcel Schiller. Nalomení hosté se trochu zmátožili o ètyøi minuty pozdìji, když Malota dokonalou teèí snížil na 3:2, jenže ve 30. minutì vystihnul rozehrávku No Name Marek Lichovník a elegantní forhendovou klièkou vrátil Uaxu dvoubrankové vedení. No Name se mohlo vrátit do utkání ve tøetí tøetinì, a to hned nìkolikrát. Buï však Forchovým støelám stály v cestì proklaté tyèe, nebo se zaskvìl obìtavý strážce Polách. Ve 40. minutì navíc ze zpomaleného brejku prostøelil Gajduška Michal Uhlár a Piranì vedly už o tøi branky. Poslední fúzi bodové nadìje pro No Name obstaral ve 43. minutì Miroslav Charvát, jenž støelou zpoza modré pøekvapil Polácha. Hostùm se poté naskytla další šance na zmìnu skóre - na trestnou lavici putoval domácí Gilar. Soustøedìný Uax ale žádné další komplikace nepøipustil. Naopak v závìru se vymanil z tlaku v šesti hrajícího soupeøe a Radek Moc støelou do opuštìné klece uzavøel skóre. No Name letos poprvé s Uaxem prohrálo. V nejnevhodnìjší dobu, v odvetì musí bezpodmíneènì zvítìzit, chce-li promìnit sen o finále v realitu.

Uax Team - No Name 6:3 (1:1 3:1 2:1)
(10., 24. a 30. Lichovník; 24. Schiller; 40. Uhlár; 45. Moc - 7. a 28. Malota; 42. Charvát)

vytvořeno ZK